วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

 


วิชา การถนอมอาหารเบื้องต้น รหัสวิชา 2040-2004

ท-ป-น(1-4-3) จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 คาบ